Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
Ngày đăng Tiêu đề - Tác giả Đọc

⌚ 2023-03-01

Báo cáo kết thúc Cộng đồng IOCV - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2023-02-20

☕ Nhàn đàm ICT: Large Language Model (LLM) ⧛ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2023-01-20

☕ Nhàn đàm S&T: Gene Editing 🧬 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2022-12-30

☕ Nhàn đàm ICT: NFT (Non-Fungible Token) - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2022-10-30

☕ Nhàn đàm ICT: Speech_To_Text++ 🗣→🗎 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2022-09-23

☕ Nhàn đàm ICT: James Webb Space Telescope 🔭 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2022-08-27

☕ Nhàn đàm ICT: DNA sequencing 🧬 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2022-06-17

☕ Nhàn đàm ICT: Text-to-Image Generation 🗎→🖼 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2022-03-27

☕ Nhàn đàm ICT: Machine Programming ░ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2022-02-27

☕ Nhàn đàm ICT: RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) 🧬 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2022-01-26

☕ Nhàn đàm ICT: Natural Language Understanding (NLU) ⧛ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-12-01

☕ Nhàn đàm ICT: MapReduce ⦀ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-11-11

☕ Nhàn đàm ICT: Image Classification ▥ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-10-04

☕ Nhàn đàm ICT: Text-to-speech 🗎→🔈 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-07-30

☕ Nhàn đàm ICT: Protein Structure Prediction 🧬 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-06-30

☕ Nhàn đàm ICT: Speech-to-text 🗣→🗎 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-05-27

☕ Nhàn đàm ICT: Machine Translation ≅ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-04-05

☕ Nhàn đàm ICT: Embeddings ⚶ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-01-10

☕ Nhàn đàm ICT: Source code of mRNA-based vaccine BNT162b2 🧬 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2020-10-29

☕ Nhàn đàm ICT: Black Hole 🕳️ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2020-09-01

☕ Nhàn đàm ICT: Mars Mission 2020 ♂ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2020-07-05

☕ Nhàn đàm ICT: ☁ Cloud Computing Market ⠪ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2020-06-23

☕ Nhàn đàm ICT: Space Broadband Internet ⏸ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2019-12-30

☕ Nhàn đàm ICT: Deep Learning ↧ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2019-08-31

☕ Nhàn đàm ICT: Quantum Computing ⚛️ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2019-06-20

☕ Nhàn đàm ICT: Libra (≋) vs. Bitcoin (₿) vs. Ethereum (Ξ) - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2019-05-04

☕ Nhàn đàm ICT: 5G 📶 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2018-12-27

☕ Nhàn đàm ICT: Xu thế STI tương lai 📈 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2018-09-01

☕ Nhàn đàm ICT: Machine Learning - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2018-03-27

☕ Nhàn đàm ICT: Bitcoin, Blockchain & Satoshi Nakamoto ₿ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2018-03-21

IOCV Simulation 2018: IOCV aqu@farming Platform - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2018-03-20

IOCV Simulation 2018: IOCV VN@Tour Platform - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2018-02-27

☕ Nhàn đàm ICT & Vũ trụ: Falcon Heavy về Trời sớm hơn Ông Táo ⚛️ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2017-11-10

IOCV Simulation 2017: Erudite Farming Enterprise (Doanh nông thông thái) - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2017-11-09

IOCV Simulation 2017: Friendly Environment Monitoring (Giám sát môi trường thân thiện) - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2017-11-08

IOCV Simulation 2017: Smart Home (Ngôi nhà thông minh) - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2017-07-14

☕ Nhàn đàm ICT: IoT & AI - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2016-12-11

☕ Nhàn đàm ICT: From Multi-Threading to Map/Reduce Framework - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2016-09-13

☕ Nhàn đàm: đánh thuế công nghệ cao - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2016-08-26

☕ Nhàn đàm ICT: hạ tầng CNTT - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2016-03-12

☕ Nhàn đàm: Lắng nghe Vũ trụ từ sóng hấp dẫn - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2015-08-16

☕ Nhàn đàm: Viễn du Pluto - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2013-12-24

☕ Nhàn đàm ICT: Merry Christmas & Happy Birthday to ICT-VNers! - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2013-11-27

☕ Nhàn đàm ICT: ICT viễn tưởng - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2013-11-16

☕ Nhàn đàm ICT: CNTT công ích - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2013-09-22

☕ Nhàn đàm ICT: Big Data diễn nôm - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2013-07-19

☕ Nhàn đàm ICT: ICT cho cây lúa - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2013-06-22

☕ Nhàn đàm ICT: Ubiquitous network - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2013-06-15

☕ Nhàn đàm ICT: mô hình App Store - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2013-06-11

☕ Nhàn đàm ICT: Advanced Persistent Threat (APT) - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2013-06-07

☕ Nhàn đàm ICT: Kết nối Chính phủ - Doanh nghiệp - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2013-05-25

☕ Nhàn đàm ICT: Triển khai kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2012-12-08

☕ Nhàn đàm ICT: Tìm vốn cho dự án CNTT - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2012-10-28

☕ Nhàn đàm ICT: Portals & Databases & Usability - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2011-10-24

☕ Nhàn đàm ICT: To open, or not to open - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2011-06-19

☕ Nhàn đàm ICT về một giấc mơ CNTT Việt Nam - Lê Văn Lợi ☛ Xem