Trang thông tin kinh doanh
  1. Điểm tin
  2. Hợp tác & Dịch vụ
  3. Hiệp hội ngành hàng
 
 

Hợp tác & Dịch vụ

Tổ chức sự kiện theo yêu cầu

Organize events on demand
Tổ chức các hội nghị, hội thảo, trình diễn, quảng bá liên quan đến các vấn đề kinh doanh, nâng cao nhận thức, đào tạo thị trường, giới thiệu - quảng bá sản phẩm, xây dựng hình ảnh doanh nghiệp, ...

Organize conferences, seminars, presentations, advertising related to business issues, raise awareness, training market, introducing - product promotion, corporate image building, ...

Điều tra, khảo sát theo yêu cầu

Conduct surveys on demand
Thực hiện khảo sát theo yêu cầu doanh nghiệp. Thông thường mục tiêu của khảo sát là để chuẩn bị cho đầu tư, thành lập doanh nghiệp, nắm bắt thị trường, thị hiếu người dùng,

Perform survey on business requirements. Typically the goal of the survey is to prepare for investment, enterprise establishment, to capture the market, user preferences, ...

Đào tạo ngắn hạn theo yêu cầu

Short-term Training on demand
Đào tạo ngắn hạn là loại hình đào tạo bổ sung cho doanh nghiệp, thời gian đào tạo phổ biến từ 1 ngày cho đến 1 tuần. Các nội dung đào tạo là những vấn đề mới phát sinh do các quy định Nhà nước, Chính phủ mới ban hành, các diễn biến của thị trường, đổi mới công nghệ,

Short-term training is kind of additional training for business, common training time from 1 day to 1 week. The training content is the new problems arising from the provisions of the State, the Government, new market developments, technological innovation, ...
 
 
 

Điểm tin

 
 
  1. Điểm tin
  2. Hợp tác & Dịch vụ
  3. Hiệp hội ngành hàng

Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Thông tin liên hệ | 2008-2014, VCCI-ITB, Viện Tin học Doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam