Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
Thẻ
Language model
A statistical language model is a probability distribution over sequences of words. Given such a sequence, say of length m, it assigns a probability P(w1, ..., wm) to the whole sequence.

Ngày đăng Tiêu đề - Tác giả Đọc

⌚ 2022-03-27

☕ Nhàn đàm ICT: Machine Programming ░ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2022-01-26

☕ Nhàn đàm ICT: Natural Language Understanding (NLU) ⧛ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-10-04

☕ Nhàn đàm ICT: Text-to-speech 🗎→🔈 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-06-30

☕ Nhàn đàm ICT: Speech-to-text 🗣→🗎 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-05-27

☕ Nhàn đàm ICT: Machine Translation ≅ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-04-05

☕ Nhàn đàm ICT: Embeddings ⚶ - Lê Văn Lợi ☛ Xem