Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 

👋 Welcome to BIL'log

Xin chào! Mình là Lê Văn Lợi. Đây là trang blog cá nhân với tựa đề "Business Information Learning" ghi chép lại những gì mình đọc được từ các bài báo khoa học - công nghệ. 

 » 

☕ Nhàn đàm ICT: Text-to-Image Generation 🗎→🖼

2022-06-17 · Lê Văn Lợi
-
Chủ đề tôi xin phép đàm luận cùng anh/chị lần này là Text-to-Image Generation (Tạo hình ảnh từ văn bản). Nói theo một cách khác cho dễ hình dung: chúng ta “vẽ” tranh, ảnh - không phải bằng bút vẽ - mà chúng ta “vẽ” bằng một “đoạn văn”:

“đoạn văn” → [mô hình] → “hình ảnh”

Phác họa bài post:
⓪ Đề dẫn
① Tổng quan
② CLIP (có nhiều chi tiết kỹ thuật)
③ DALL·E (có nhiều chi tiết kỹ thuật)
④ DALL·E 2 (có nhiều chi tiết kỹ thuật)
⑤ Trải nghiệm với DALL·E mini
-


☕ Nhàn đàm ICT: Machine Programming ░

2022-03-27 · Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com).
Ngày đăng: 27-03-2022.


☕ Nhàn đàm ICT: RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) 🧬

2022-02-27 · Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com).
Ngày đăng: 27-02-2022.


☕ Nhàn đàm ICT: Natural Language Understanding (NLU) ⧛

2022-01-26 · Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com).
Ngày đăng: 20-01-2022.


☕ Nhàn đàm ICT: MapReduce ⦀

2021-12-01 · Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com).
Ngày đăng: 01-12-2021.

 »