Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
Statistical machine translation | Dịch máy thống kê
Statistical machine translation (SMT) is a machine translation paradigm where translations are generated on the basis of statistical models whose parameters are derived from the analysis of bilingual text corpora. The statistical approach contrasts with the rule-based approaches to machine translation as well as with example-based machine translation.
-
Dịch máy thống kê (SMT) là một phương pháp dịch máy, trong đó các bản dịch được tạo ra trên cơ sở các mô hình thống kê có các tham số được bắt nguồn từ việc phân tích các cặp câu song ngữ. Các phương pháp tiếp cận thống kê tương phản với các phương pháp tiếp cận dựa trên luật trong dịch máy cũng như với dịch máy dựa trên ví dụ.

Ngày đăng Tiêu đề - Tác giả Đọc

⌚ 2021-05-27

☕ Nhàn đàm ICT: Machine Translation ≅ - Lê Văn Lợi ☛ Xem