Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
Natural language processing | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
Natural language processing (NLP) is a subfield of linguistics, computer science, and artificial intelligence concerned with the interactions between computers and human language, in particular how to program computers to process and analyze large amounts of natural language data. The goal is a computer capable of "understanding" the contents of documents, including the contextual nuances of the language within them. The technology can then accurately extract information and insights contained in the documents as well as categorize and organize the documents themselves.
-
Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (natural language processing - NLP) là một nhánh của trí tuệ nhân tạo tập trung vào các ứng dụng trên ngôn ngữ của con người. Trong trí tuệ nhân tạo thì xử lý ngôn ngữ tự nhiên là một trong những phần khó nhất vì nó liên quan đến việc phải hiểu ý nghĩa ngôn ngữ-công cụ hoàn hảo nhất của tư duy và giao tiếp.

Ngày đăng Tiêu đề - Tác giả Đọc

⌚ 2022-03-27

☕ Nhàn đàm ICT: Machine Programming ░ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2022-01-26

☕ Nhàn đàm ICT: Natural Language Understanding (NLU) ⧛ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-10-04

☕ Nhàn đàm ICT: Text-to-speech 🗎→🔈 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-06-30

☕ Nhàn đàm ICT: Speech-to-text 🗣→🗎 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-05-27

☕ Nhàn đàm ICT: Machine Translation ≅ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-04-05

☕ Nhàn đàm ICT: Embeddings ⚶ - Lê Văn Lợi ☛ Xem