Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
Black hole | Lỗ đen
A black hole is a region of spacetime where gravity is so strong that nothing – no particles or even electromagnetic radiation such as light – can escape from it. The theory of general relativity predicts that a sufficiently compact mass can deform spacetime to form a black hole. The boundary of no escape is called the event horizon. Although it has an enormous effect on the fate and circumstances of an object crossing it, it has no locally detectable features according to general relativity.
-
Lỗ đen hay hố đen (tiếng Anh: black hole), là một vùng không-thời gian nơi trường hấp dẫn mạnh đến mức không có gì—không hạt vật chất hay cả bức xạ điện từ như ánh sáng— có thể thoát khỏi nó. Thuyết tương đối rộng tiên đoán một lượng vật chất với khối lượng đủ lớn nằm trong phạm vi đủ nhỏ sẽ làm biến dạng không thời gian để trở thành lỗ đen. Xung quanh lỗ đen là một mặt xác định bởi phương trình toán học gọi là chân trời sự kiện, mà tại đó khi vật chất vượt qua nó sẽ không thể thoát ra ngoài lỗ đen được.

Ngày đăng Tiêu đề - Tác giả Đọc

⌚ 2020-10-29

☕ Nhàn đàm ICT: Black Hole 🕳️ - Lê Văn Lợi ☛ Xem