Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
Quantum mechanics | Cơ học lượng tử
Quantum mechanics is a fundamental theory in physics that provides a description of the physical properties of nature at the scale of atoms and subatomic particles. It is the foundation of all quantum physics including quantum chemistry, quantum field theory, quantum technology, and quantum information science.
-
Cơ học lượng tử là một lý thuyết cơ bản trong vật lý học miêu tả lại các tính chất vật lý của tự nhiên ở cấp độ nguyên tử và hạt hạ nguyên tử. Nó là cơ sở của mọi lý thuyết vật lý lượng tử bao gồm hóa học lượng tử, lý thuyết trường lượng tử, công nghệ lượng tử, và khoa học thông tin lượng tử.

Ngày đăng Tiêu đề - Tác giả Đọc

⌚ 2019-08-31

☕ Nhàn đàm ICT: Quantum Computing ⚛️ - Lê Văn Lợi ☛ Xem