Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
Quantum information science | Khoa học thông tin lượng tử
Quantum information science is an interdisciplinary field that seeks to understand the analysis, processing, and transmission of information using quantum mechanics principles. It combines the study of Information science with quantum effects in physics. It includes theoretical issues in computational models and more experimental topics in quantum physics, including what can and cannot be done with quantum information.
-
Khoa học thông tin lượng tử là một ngành học có tính liên ngành trong đó nhà nghiên cứu theo đuổi việc hiểu biết quá trình phân tích, gia công và truyền tải thông tin dựa vào các nguyên lí của Cơ học lượng tử. Ngành học này bao hàm các nghiên cứu về Khoa học thông tin và hiệu ứng lượng tử trong Vật lí. Khoa học thông tin lượng tử đặt ra các vấn đề lí thuyết về mô hình tính toán và các đề tài thực nghiệm trong Vật lí lượng tử, bao gồm điều gì có thể và không thể thực hiện với thông tin lượng tử.

Ngày đăng Tiêu đề - Tác giả Đọc

⌚ 2019-08-31

☕ Nhàn đàm ICT: Quantum Computing ⚛️ - Lê Văn Lợi ☛ Xem