Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
Cryptocurrency | Tiền mã hóa (tiền ảo)
A cryptocurrency, crypto-currency, crypto, or coin is a digital currency designed to work as a medium of exchange through a computer network that is not reliant on any central authority, such as a government or bank, to uphold or maintain it.
-
Tiền mã hóa (cryptocurrency) là một dạng của tiền mật tính điện tử hoặc tiền kỹ thuật số, tiền ảo, là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế để làm việc như là một trung gian trao đổi mà sử dụng mật mã để đảm bảo các giao dịch của nó, để kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và để xác minh việc chuyển giao tài sản.

Ngày đăng Tiêu đề - Tác giả Đọc

⌚ 2022-12-30

☕ Nhàn đàm ICT: NFT (Non-Fungible Token) - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2019-06-20

☕ Nhàn đàm ICT: Libra (≋) vs. Bitcoin (₿) vs. Ethereum (Ξ) - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2018-03-27

☕ Nhàn đàm ICT: Bitcoin, Blockchain & Satoshi Nakamoto ₿ - Lê Văn Lợi ☛ Xem