Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
Blockchain | Chuỗi khối
A blockchain is a growing list of records, called blocks, that are securely linked together using cryptography. Each block contains a cryptographic hash of the previous block, a timestamp, and transaction data (generally represented as a Merkle tree, where data nodes are represented by leafs). The timestamp proves that the transaction data existed when the block was published to get into its hash. As blocks each contain information about the block previous to it, they form a chain, with each additional block reinforcing the ones before it. Therefore, blockchains are resistant to modification of their data because once recorded, the data in any given block cannot be altered retroactively without altering all subsequent blocks.
-
Blockchain (chuỗi khối), tên ban đầu block chain là một cơ sở dữ liệu phân cấp lưu trữ thông tin trong các khối thông tin được liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian. Mỗi khối thông tin đều chứa thông tin về thời gian khởi tạo và được liên kết tới khối trước đó, kèm một mã thời gian và dữ liệu giao dịch. Blockchain được thiết kế để chống lại sự thay đổi của dữ liệu: Một khi dữ liệu đã được mạng lưới chấp nhận thì sẽ không có cách nào thay đổi được nó.

Ngày đăng Tiêu đề - Tác giả Đọc

⌚ 2022-12-30

☕ Nhàn đàm ICT: NFT (Non-Fungible Token) - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2019-06-20

☕ Nhàn đàm ICT: Libra (≋) vs. Bitcoin (₿) vs. Ethereum (Ξ) - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2018-03-27

☕ Nhàn đàm ICT: Bitcoin, Blockchain & Satoshi Nakamoto ₿ - Lê Văn Lợi ☛ Xem