Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
Expert system | Hệ chuyên gia
In artificial intelligence, an expert system is a computer system emulating the decision-making ability of a human expert. Expert systems are designed to solve complex problems by reasoning through bodies of knowledge, represented mainly as if–then rules rather than through conventional procedural code.
-
Hệ chuyên gia, còn gọi là hệ thống dựa tri thức, là một chương trình máy tính chứa một số tri thức đặc thù của một hoặc nhiều chuyên gia con người về một chủ đề cụ thể nào đó. Các chương trình thuộc loại này đã được phát triển từ các thập niên 1960 và 1970, và trở thành ứng dụng thương mại từ thập niên 1980. Dạng phổ biến nhất của hệ chuyên gia là một chương trình gồm một tập luật phân tích thông tin (thường được cung cấp bởi người sử dụng hệ thống) về một lớp vấn đề cụ thể, cũng như đưa ra các phân tích về các vấn đề đó, và tùy theo thiết kế chương trình mà đưa lời khuyên về trình tự các hành động cần thực hiện để giải quyết vấn đề. Đây là một hệ thống sử dụng các khả năng lập luận để đạt tới các kết luận.

Ngày đăng Tiêu đề - Tác giả Đọc

⌚ 2017-07-14

☕ Nhàn đàm ICT: IoT & AI - Lê Văn Lợi ☛ Xem