Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
Information security | An toàn thông tin
Information security, sometimes shortened to InfoSec, is the practice of protecting information by mitigating information risks. It is part of information risk management. It typically involves preventing or reducing the probability of unauthorized/inappropriate access to data, or the unlawful use, disclosure, disruption, deletion, corruption, modification, inspection, recording, or devaluation of information. It also involves actions intended to reduce the adverse impacts of such incidents.
-
An toàn thông tin là hành động ngăn cản, phòng ngừa sự sử dụng, truy cập, tiết lộ, chia sẻ, phát tán, ghi lại hoặc phá hủy thông tin chưa có sự cho phép. Ngày nay vấn đề an toàn thông tin được xem là một trong những quan tâm hàng đầu của xã hội, có ảnh hưởng rất nhiều đến hầu hết các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, khoa học xã hội và kinh tế.

Ngày đăng Tiêu đề - Tác giả Đọc

⌚ 2013-06-11

☕ Nhàn đàm ICT: Advanced Persistent Threat (APT) - Lê Văn Lợi ☛ Xem