Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
Distributed computing | Điện toán phân tán
Distributed computing is a field of computer science that studies distributed systems. A distributed system is a system whose components are located on different networked computers, which communicate and coordinate their actions by passing messages to one another from any system.
-
Điện toán phân tán (tiếng Anh: Distributed computing) là một ngành khoa học máy tính nghiên cứu các hệ thống phân tán. Hệ thống phân tán (distributed system) là hệ thống phần mềm mà các thành phần cấu tạo nên nó nằm ở trên các máy tính khác nhau được kết nối thành mạng lưới. Các máy tính này phối hợp hoạt động với nhau để hoàn thành một nhiệm vụ chung bằng cách trao đổi qua lại các thông điệp (message).

Ngày đăng Tiêu đề - Tác giả Đọc

⌚ 2021-12-01

☕ Nhàn đàm ICT: MapReduce ⦀ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2016-12-11

☕ Nhàn đàm ICT: From Multi-Threading to Map/Reduce Framework - Lê Văn Lợi ☛ Xem