Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
Operating system | Hệ điều hành
An operating system (OS) is system software that manages computer hardware, software resources, and provides common services for computer programs.
-
Hệ điều hành (tiếng Anh: Operating System - OS) là phần mềm hệ thống quản lý phần cứng máy tính, phần mềm và cung cấp các dịch vụ chung cho các chương trình máy tính.

Ngày đăng Tiêu đề - Tác giả Đọc

⌚ 2021-12-01

☕ Nhàn đàm ICT: MapReduce ⦀ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2016-12-11

☕ Nhàn đàm ICT: From Multi-Threading to Map/Reduce Framework - Lê Văn Lợi ☛ Xem