Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
Big data | Dữ liệu lớn
Big data refers to data sets that are too large or complex to be dealt with by traditional data-processing application software. Data with many fields (rows) offer greater statistical power, while data with higher complexity (more attributes or columns) may lead to a higher false discovery rate.
-
Dữ liệu lớn (Tiếng Anh: Big data) là một thuật ngữ cho việc xử lý một tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp mà các ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không xử lý được.

Ngày đăng Tiêu đề - Tác giả Đọc

⌚ 2013-09-22

☕ Nhàn đàm ICT: Big Data diễn nôm - Lê Văn Lợi ☛ Xem