Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
Space exploration | Thám hiểm không gian
Space exploration is the use of astronomy and space technology to explore outer space. While the exploration of space is carried out mainly by astronomers with telescopes, its physical exploration though is conducted both by uncrewed robotic space probes and human spaceflight. Space exploration, like its classical form astronomy, is one of the main sources for space science.

Ngày đăng Tiêu đề - Tác giả Đọc

⌚ 2020-10-29

☕ Nhàn đàm ICT: Black Hole 🕳️ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2020-09-01

☕ Nhàn đàm ICT: Mars Mission 2020 ♂ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2018-02-27

☕ Nhàn đàm ICT & Vũ trụ: Falcon Heavy về Trời sớm hơn Ông Táo ⚛️ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2016-03-12

☕ Nhàn đàm: Lắng nghe Vũ trụ từ sóng hấp dẫn - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2015-08-16

☕ Nhàn đàm: Viễn du Pluto - Lê Văn Lợi ☛ Xem