Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
Artificial intelligence | Trí tuệ nhân tạo
Artificial intelligence (AI) is intelligence demonstrated by machines, as opposed to the natural intelligence displayed by animals including humans. AI research has been defined as the field of study of intelligent agents, which refers to any system that perceives its environment and takes actions that maximize its chance of achieving its goals.
-
Trong khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo hay AI (tiếng Anh: artificial intelligence), đôi khi được gọi là trí thông minh nhân tạo, là trí thông minh được thể hiện bằng máy móc, trái ngược với trí thông minh tự nhiên của con người. Thông thường, thuật ngữ "trí tuệ nhân tạo" thường được sử dụng để mô tả các máy móc (hoặc máy tính) có khả năng bắt chước các chức năng "nhận thức" mà con người thường phải liên kết với tâm trí, như "học tập" và "giải quyết vấn đề".

Ngày đăng Tiêu đề - Tác giả Đọc

⌚ 2022-06-17

☕ Nhàn đàm ICT: Text-to-Image Generation 🗎→🖼 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2022-03-27

☕ Nhàn đàm ICT: Machine Programming ░ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2022-01-26

☕ Nhàn đàm ICT: Natural Language Understanding (NLU) ⧛ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-11-11

☕ Nhàn đàm ICT: Image Classification ▥ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-10-04

☕ Nhàn đàm ICT: Text-to-speech 🗎→🔈 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-06-30

☕ Nhàn đàm ICT: Speech-to-text 🗣→🗎 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-05-27

☕ Nhàn đàm ICT: Machine Translation ≅ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-04-05

☕ Nhàn đàm ICT: Embeddings ⚶ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2019-12-30

☕ Nhàn đàm ICT: Deep Learning ↧ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2018-12-27

☕ Nhàn đàm ICT: Xu thế STI tương lai 📈 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2018-09-01

☕ Nhàn đàm ICT: Machine Learning - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2017-07-14

☕ Nhàn đàm ICT: IoT & AI - Lê Văn Lợi ☛ Xem