Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
Bioinformatics | Tin sinh học
Bioinformatics is an interdisciplinary field that develops methods and software tools for understanding biological data, in particular when the data sets are large and complex. As an interdisciplinary field of science, bioinformatics combines biology, chemistry, physics, computer science, information engineering, mathematics and statistics to analyze and interpret the biological data. Bioinformatics has been used for in silico analyses of biological queries using mathematical and statistical techniques.
-
Tin sinh học (bioinformatics) là một lĩnh vực khoa học sử dụng các công nghệ của các ngành toán học ứng dụng, tin học, thống kê, khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, hóa học và hóa sinh (biochemistry) để giải quyết các vấn đề sinh học. Một thuật ngữ thường được dùng thay thế cho tin sinh học là sinh học tính toán (computational biology).

Ngày đăng Tiêu đề - Tác giả Đọc

⌚ 2023-10-29

☕ Nhàn đàm ICT: mRNA Vaccines 🧬 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2023-08-13

☕ Nhàn đàm ICT: Ancestry DNA Test 🧬 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2023-01-20

☕ Nhàn đàm S&T: Gene Editing 🧬 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2022-08-27

☕ Nhàn đàm ICT: DNA sequencing 🧬 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2022-02-27

☕ Nhàn đàm ICT: RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) 🧬 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-07-30

☕ Nhàn đàm ICT: Protein Structure Prediction 🧬 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-01-10

☕ Nhàn đàm ICT: Source code of mRNA-based vaccine BNT162b2 🧬 - Lê Văn Lợi ☛ Xem