Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
DNA | ADN
Deoxyribonucleic acid (DNA) is a polymer composed of two polynucleotide chains that coil around each other to form a double helix carrying genetic instructions for the development, functioning, growth and reproduction of all known organisms and many viruses. DNA and ribonucleic acid (RNA) are nucleic acids. Alongside proteins, lipids and complex carbohydrates (polysaccharides), nucleic acids are one of the four major types of macromolecules that are essential for all known forms of life.
-
DNA là phân tử mang thông tin di truyền quy định mọi hoạt động sống (sinh trưởng, phát triển và sinh sản) của các sinh vật và nhiều loài virus. Đây là từ viết tắt thuật ngữ tiếng Anh deoxyribonucleic acid, theo tiếng Việt gọi là acid deoxyribonucleic (nguồn gốc từ tiếng Pháp: acide désoxyribonucléique, viết tắt: ADN).

Ngày đăng Tiêu đề - Tác giả Đọc

⌚ 2023-10-29

☕ Nhàn đàm ICT: mRNA Vaccines 🧬 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2023-08-13

☕ Nhàn đàm ICT: Ancestry DNA Test 🧬 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2023-01-20

☕ Nhàn đàm S&T: Gene Editing 🧬 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2022-08-27

☕ Nhàn đàm ICT: DNA sequencing 🧬 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2022-02-27

☕ Nhàn đàm ICT: RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) 🧬 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-01-10

☕ Nhàn đàm ICT: Source code of mRNA-based vaccine BNT162b2 🧬 - Lê Văn Lợi ☛ Xem