Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
 «   » 

☕ Nhàn đàm ICT: Image Classification ▥

2021-11-11 · Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com).
Ngày đăng: 11-11-2021.


☕ Nhàn đàm ICT: Text-to-speech 🗎→🔈

2021-10-04 · Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com).
Ngày đăng: 4-10-2021.


☕ Nhàn đàm ICT: Protein Structure Prediction 🧬

2021-07-30 · Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com).
Ngày đăng: 30-7-2021.


☕ Nhàn đàm ICT: Speech-to-text 🗣→🗎

2021-06-30 · Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com).
Ngày đăng: 30-06-2021.


☕ Nhàn đàm ICT: Machine Translation ≅

2021-05-27 · Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com).
Ngày đăng: 27-05-2021.

 «   »