Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
 «   » 

☕ Nhàn đàm ICT: Text-to-Image Generation 🗎→🖼

2022-06-17 · Lê Văn Lợi
-
Chủ đề tôi xin phép đàm luận cùng anh/chị lần này là Text-to-Image Generation (Tạo hình ảnh từ văn bản). Nói theo một cách khác cho dễ hình dung: chúng ta “vẽ” tranh, ảnh - không phải bằng bút vẽ - mà chúng ta “vẽ” bằng một “đoạn văn”:

“đoạn văn” → [mô hình] → “hình ảnh”

Phác họa bài post:
⓪ Đề dẫn
① Tổng quan
② CLIP (có nhiều chi tiết kỹ thuật)
③ DALL·E (có nhiều chi tiết kỹ thuật)
④ DALL·E 2 (có nhiều chi tiết kỹ thuật)
⑤ Trải nghiệm với DALL·E mini
-


☕ Nhàn đàm ICT: Machine Programming ░

2022-03-27 · Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com).
Ngày đăng: 27-03-2022.
-
Phác họa bài post:
⓪ Đề dẫn.
① OpenAI Codex.
② AlphaCode.
➡ Thể lệ thi.
➡ Cách tiếp cận.
➡ Máy đi thi.
Đọc thêm ⇛
➡ Code Generation.
➡ GitHub Copilot.


☕ Nhàn đàm ICT: RT-PCR (Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) 🧬

2022-02-27 · Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com).
Ngày đăng: 27-02-2022.
-
Phác họa bài post:
Đề dẫn
ⓐ Viruses.
ⓑ DNA.
ⓒ Polymerase chain reaction.
ⓓ Thiết kế Primer.
ⓔ Nhân bản DNA.
ⓕ Một vài chi tiết kỹ thuật.


☕ Nhàn đàm ICT: Natural Language Understanding (NLU) ⧛

2022-01-26 · Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com).
Ngày đăng: 20-01-2022.
-
Phác họa bài post:
Đề dẫn.
ⓐ Natural Language Understanding.
ⓑ Mô hình NLU.
ⓒ Benchmarks (GLUE, SuperGLUE).
ⓓ Follow-up.
ⓔ Suy ngẫm chậm.


☕ Nhàn đàm ICT: MapReduce ⦀

2021-12-01 · Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com).
Ngày đăng: 01-12-2021.
-
Phác họa bài post:
ⓐ BigFiles, Clusters.
ⓑ Ý tưởng MapReduce.
ⓒ Implementation (cài đặt thực thi).
ⓓ Dataflow (dòng chảy dữ liệu).
ⓔ Performance (Hiệu suất).
ⓕ Experience (trải nghiệm MapReduce tại Google).
ⓖ Hadoop, Spark

 «   »