Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 

👋 Welcome to BIL'log

Xin chào! Mình là Lê Văn Lợi. Đây là trang blog cá nhân với tựa đề "Business Information Learning" ghi chép lại những gì mình đọc được từ các bài báo khoa học - công nghệ. 

 » 

☕ Nhàn đàm ICT: mRNA Vaccines 🧬

2023-10-29 · Lê Văn Lợi
Phác họa bài post:
Ⓐ Đề dẫn.
Ⓑ Vắc-xin?
Ⓒ Sự sống được “số hóa” như thế nào?
Ⓓ Đột phá của nguyên lý mRNA vắc-xin.
Ⓔ Suy ngẫm chậm.


☕ Nhàn đàm ICT: Image Segmentation ⦀

2023-09-18 · Lê Văn Lợi
Phác họa bài post:
Ⓐ. Đề dẫn.
Ⓑ. Image Segmentation?
Ⓒ. Computer Vision Foundation Model?
Ⓓ. SAM (Segment Anything Model).
Ⓔ. Suy ngẫm chậm.
Ⓕ. Phụ lục


☕ Nhàn đàm ICT: Ancestry DNA Test 🧬

2023-08-13 · Lê Văn Lợi
Phác họa bài post:
Ⓐ. Giải trình tự DNA cá nhân
Ⓑ. Suy diễn thông tin về tổ tiên
Ⓒ. Suy ngẫm chậm


☕ Nhàn đàm ICT: GPU (Graphics Processing Unit) ⦀

2023-07-20 · Lê Văn Lợi
Phác họa bài post:
Ⓐ. Đề dẫn.
Ⓑ. GPU xử lý song song bằng cách nào?
Ⓒ. Làm thế nào để chạy chương trình trên GPU?
Ⓓ. Trải nghiệm so sánh CPU và GPU.
Ⓔ. Suy ngẫm chậm.
Ⓕ. Phụ lục: Nội dung file “CPU, GPU comparison.ipynb”


☕ Nhàn đàm ICT: Prompt Engineering

2023-06-22 · Lê Văn Lợi
Phác họa bài post:
Ⓐ. Đề dẫn
Ⓑ. Prompt?
Ⓒ. Kỹ thuật thiết kế Prompt
Ⓓ. Suy ngẫm chậm
Ⓔ. Phụ lục
-

 »