Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 

👋 Welcome to BIL'log

Xin chào! Mình là Lê Văn Lợi. Đây là trang blog cá nhân với tựa đề "Business Information Learning" ghi chép lại những gì mình đọc được từ các bài báo khoa học - công nghệ. 

 » 

☕ Nhàn đàm ICT: Cơ chế hoạt động của ChatGPT?

2023-04-03 · Lê Văn Lợi
Phác họa bài post:
Đề dẫn.
Reward Model.
Giải pháp tổng thể.


Báo cáo kết thúc Cộng đồng IOCV

2023-03-01 · Lê Văn Lợi
Mục lục
⓪ Đề dẫn
① Tóm tắt
② Takeaways
③ Hướng tới tương lai


☕ Nhàn đàm ICT: Large Language Model (LLM) ⧛

2023-02-20 · Lê Văn Lợi
Phác họa bài post:
⓪ Đề dẫn.
① Large Language Model?
② Rào cản của LLM.
③ Tò mò về cách tiếp cận LLM của OpenAI.
④ LLM dùng vào việc gì?
⑤ Suy ngẫm chậm.


☕ Nhàn đàm S&T: Gene Editing 🧬

2023-01-20 · Lê Văn Lợi
Phác họa bài post:
① Đề dẫn
② Nguyên lý chỉnh sửa gen bằng phương pháp CRISPR-Cas9
③ Về thiết kế RNA dẫn đường (guide RNA)
⇨ Đọc thêm


☕ Nhàn đàm ICT: NFT (Non-Fungible Token)

2022-12-30 · Lê Văn Lợi
Phác họa bài post:
① Blockchain
② Cryptocurrency wallet (ví tiền ảo)
③ Smart contract
④ NFT (Non-Fungible Token)
⑤ Làm thế nào để tạo ra NFT?

 »