Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 

👋 Welcome to BIL'log

Xin chào! Mình là Lê Văn Lợi. Đây là trang blog cá nhân với tựa đề "Business Information Learning" ghi chép lại những gì mình đọc được từ các bài báo khoa học - công nghệ. 

 » 

☕ Nhàn đàm ICT: Semiconductor chips 𒁈

2024-04-28 · Lê Văn Lợi
Phác họa bài post:
Ⓐ. Đề dẫn
Ⓑ. Semiconductor
Ⓒ. Transistor
Ⓓ. IC design
Ⓔ. Manufacturing semiconductor chips
Ⓕ. Semiconductor chips market
Ⓖ. Suy ngẫm chậm


☕ Nhàn đàm ICT: RAG ▒

2024-03-02 · Lê Văn Lợi
Phác họa bài post:
Ⓐ. Đề dẫn
Ⓑ. RAG Framework
Ⓒ. Kịch bản ứng dụng (Use Case)
Ⓓ. Suy ngẫm chậm


☕ Nhàn đàm ICT: Big Bang, JWST & LLM 💥

2024-02-02 · Lê Văn Lợi
Phác họa bài post:
Ⓐ. Đề dẫn
Ⓑ. Nguồn gốc vũ trụ, hằng số Hubble và tốc độ giãn nở của vũ trụ
Ⓒ. Phát hiện thú vị từ các bức ảnh do JWST (James Webb Space Telescope) thu được trong 2 năm qua
Ⓓ. Do some of the pictures from James Webb Space Telescope contradict the Big Bang Theory?
Ⓔ. Suy ngẫm chậm


☕ Nhàn đàm ICT: Text-to-Music 🗎 → ♫

2023-12-20 · Lê Văn Lợi
Phác họa bài post:
Ⓐ. Đề dẫn
Ⓑ. Jukebox (OpenAI)
Ⓒ. MuLan (Google)
Ⓓ. MusicLM (Google)
Ⓔ. Stable Audio (Stability.AI)
Ⓕ. Suy ngẫm chậm


☕ Nhàn đàm ICT: mRNA Vaccines 🧬

2023-10-29 · Lê Văn Lợi
Phác họa bài post:
Ⓐ Đề dẫn.
Ⓑ Vắc-xin?
Ⓒ Sự sống được “số hóa” như thế nào?
Ⓓ Đột phá của nguyên lý mRNA vắc-xin.
Ⓔ Suy ngẫm chậm.

 »