Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
 «   » 

☕ Nhàn đàm ICT: Natural Language Understanding (NLU) ⧛

2022-01-26 · Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com).
Ngày đăng: 20-01-2022.
-
Phác họa bài post:
Đề dẫn.
ⓐ Natural Language Understanding.
ⓑ Mô hình NLU.
ⓒ Benchmarks (GLUE, SuperGLUE).
ⓓ Follow-up.
ⓔ Suy ngẫm chậm.


☕ Nhàn đàm ICT: MapReduce ⦀

2021-12-01 · Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com).
Ngày đăng: 01-12-2021.
-
Phác họa bài post:
ⓐ BigFiles, Clusters.
ⓑ Ý tưởng MapReduce.
ⓒ Implementation (cài đặt thực thi).
ⓓ Dataflow (dòng chảy dữ liệu).
ⓔ Performance (Hiệu suất).
ⓕ Experience (trải nghiệm MapReduce tại Google).
ⓖ Hadoop, Spark


☕ Nhàn đàm ICT: Image Classification ▥

2021-11-11 · Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com).
Ngày đăng: 11-11-2021.
-
Phác họa bài post:
ⓐ Image (Ảnh)?
ⓑ Approach (Phương pháp tiếp cận)?
ⓒ Model (mô hình)?
ⓓ Data (dữ liệu).
ⓔ ImageNet Challenge (Thử thách ImageNet).
ⓕ CNN Architectures (Các biến thể kiến trúc CNN).
ⓖ Vision Transformer (ViT).
ⓗ Transfer Learning (Chuyển giao kiến thức mô hình).


☕ Nhàn đàm ICT: Text-to-speech 🗎→🔈

2021-10-04 · Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com).
Ngày đăng: 4-10-2021.
-
Phác họa bài post:
ⓐ Text-to-Speech?
ⓑ Approach? (Cách tiếp cận)
ⓒ Đo chất lượng mô hình
ⓓ Khái niệm vocoder.
ⓔ Biến hóa vocoder.
ⓕ Cách tiếp cận theo tư duy Machine Learning.
ⓖ Một vài thách thức đối với text-to-speech.


☕ Nhàn đàm ICT: Protein Structure Prediction 🧬

2021-07-30 · Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com).
Ngày đăng: 30-7-2021.
-
Phác họa bài post:
Đặt vấn đề
Cuộc thi CASP
AlphaFold (DeepMind)
➡ Nói về CSDL cấu trúc protein.
➡ Phương pháp tiếp cận của AlphaFold phiên bản CASP14.
🤔 Một vài suy ngẫm.

 «   »