Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
 «   » 

Báo cáo kết thúc Cộng đồng IOCV

2023-03-01 · Lê Văn Lợi
Mục lục
⓪ Đề dẫn
① Tóm tắt
② Takeaways
③ Hướng tới tương lai


☕ Nhàn đàm ICT: Large Language Model (LLM) ⧛

2023-02-20 · Lê Văn Lợi
Phác họa bài post:
⓪ Đề dẫn.
① Large Language Model?
② Rào cản của LLM.
③ Tò mò về cách tiếp cận LLM của OpenAI.
④ LLM dùng vào việc gì?
⑤ Suy ngẫm chậm.


☕ Nhàn đàm S&T: Gene Editing 🧬

2023-01-20 · Lê Văn Lợi
Phác họa bài post:
① Đề dẫn
② Nguyên lý chỉnh sửa gen bằng phương pháp CRISPR-Cas9
③ Về thiết kế RNA dẫn đường (guide RNA)
⇨ Đọc thêm


☕ Nhàn đàm ICT: NFT (Non-Fungible Token)

2022-12-30 · Lê Văn Lợi
Phác họa bài post:
① Blockchain
② Cryptocurrency wallet (ví tiền ảo)
③ Smart contract
④ NFT (Non-Fungible Token)
⑤ Làm thế nào để tạo ra NFT?


☕ Nhàn đàm ICT: Speech_To_Text++ 🗣→🗎

2022-10-30 · Lê Văn Lợi
Phác họa bài post:
⓪ Vì sao đặt tiêu đề là Speech_To_Text++?
① Reminders
② Wav2vec: Pre-training: mã hóa “sóng âm thanh lời nói” thành “véc-tơ”
③ Whisper: huấn luyện Speech_To_Text với nhãn trôi nổi trên Internet
④ Trải nghiệm Speech_To_Text

 «   »