Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
 «   » 

☕ Nhàn đàm ICT: Protein Structure Prediction 🧬

2021-07-30 · Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com).
Ngày đăng: 30-7-2021.
-
Phác họa bài post:
Đặt vấn đề
Cuộc thi CASP
AlphaFold (DeepMind)
➡ Nói về CSDL cấu trúc protein.
➡ Phương pháp tiếp cận của AlphaFold phiên bản CASP14.
🤔 Một vài suy ngẫm.


☕ Nhàn đàm ICT: Speech-to-text 🗣→🗎

2021-06-30 · Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com).
Ngày đăng: 30-06-2021.
-
Phác họa bài post:
ⓐ Speech-to-text?
ⓑ Cách tiếp cận xử lý “Speech-to-text”.
ⓒ Cách tiếp cận end-to-end (E2E).
(⊧) Mô hình Listen, Attend and Spell (LAS).
(⌚) Mô hình Streaming E2E. (Truyền phát liên tục từ đầu đến cuối).
ⓓ Trải nghiệm.
➡ Voice Search
➡ Dictation


☕ Nhàn đàm ICT: Machine Translation ≅

2021-05-27 · Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com).
Ngày đăng: 27-05-2021.
-
Phác họa bài post:
ⓐ Dịch máy theo quy tắc (Rule-based machine translation)
ⓑ Dịch máy theo câu mẫu (Example-based Machine Translation)
ⓒ Dịch máy sử dụng thống kê (Statistical Machine Translation - SMT)
ⓓ Dịch máy bằng mạng nơ-ron (Neural Machine Translation)
ⓔ Dịch máy còn gì chưa ổn?


☕ Nhàn đàm ICT: Embeddings ⚶

2021-04-05 · Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com).
Ngày đăng: 5-4-2021.
-
Phác họa bài post:
ⓐ Word embedding.
ⓑ Embeddings dùng vào việc gì?
ⓒ Extensions.


☕ Nhàn đàm ICT: Source code of mRNA-based vaccine BNT162b2 🧬

2021-01-10 · Lê Văn Lợi
Bài đã đăng trên diễn đàn ICT_VN (ict_vn@googlegroups.com).
Ngày đăng: 10-1-2021.
-
Phác họa bài post:
ⓐ Viruses.
ⓑ mRNA-based vaccine.
ⓒ Source code.
ⓓ Tiềm năng?

 «   »