Business Information Learning

  1. Trang chủ
  2. Lưu
  3. Thẻ
  4. Hỏi - Đáp

 
 
Machine Learning | Học máy
Machine learning (ML) is the study of computer algorithms that can improve automatically through experience and by the use of data. It is seen as a part of artificial intelligence. Machine learning algorithms build a model based on sample data, known as training data, in order to make predictions or decisions without being explicitly programmed to do so. Machine learning algorithms are used in a wide variety of applications, such as in medicine, email filtering, speech recognition, and computer vision, where it is difficult or unfeasible to develop conventional algorithms to perform the needed tasks.
-
Học máy (tiếng Anh: machine learning) là một lĩnh vực của trí tuệ nhân tạo liên quan đến việc nghiên cứu và xây dựng các kĩ thuật cho phép các hệ thống "học" tự động từ dữ liệu để giải quyết những vấn đề cụ thể.

Ngày đăng Tiêu đề - Tác giả Đọc

⌚ 2024-03-02

☕ Nhàn đàm ICT: RAG ▒ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2024-02-02

☕ Nhàn đàm ICT: Big Bang, JWST & LLM 💥 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2023-12-20

☕ Nhàn đàm ICT: Text-to-Music 🗎 → ♫ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2023-09-18

☕ Nhàn đàm ICT: Image Segmentation ⦀ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2023-06-22

☕ Nhàn đàm ICT: Prompt Engineering - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2023-04-03

☕ Nhàn đàm ICT: Cơ chế hoạt động của ChatGPT? - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2023-02-20

☕ Nhàn đàm ICT: Large Language Model (LLM) ⧛ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2022-10-30

☕ Nhàn đàm ICT: Speech_To_Text++ 🗣→🗎 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2022-06-17

☕ Nhàn đàm ICT: Text-to-Image Generation 🗎→🖼 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2022-03-27

☕ Nhàn đàm ICT: Machine Programming ░ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2022-01-26

☕ Nhàn đàm ICT: Natural Language Understanding (NLU) ⧛ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-11-11

☕ Nhàn đàm ICT: Image Classification ▥ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-10-04

☕ Nhàn đàm ICT: Text-to-speech 🗎→🔈 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-07-30

☕ Nhàn đàm ICT: Protein Structure Prediction 🧬 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-06-30

☕ Nhàn đàm ICT: Speech-to-text 🗣→🗎 - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-05-27

☕ Nhàn đàm ICT: Machine Translation ≅ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2021-04-05

☕ Nhàn đàm ICT: Embeddings ⚶ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2019-12-30

☕ Nhàn đàm ICT: Deep Learning ↧ - Lê Văn Lợi ☛ Xem

⌚ 2018-09-01

☕ Nhàn đàm ICT: Machine Learning - Lê Văn Lợi ☛ Xem